Tài nguyên D-H

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2010–2011

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT  ĐÀ LẠT

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………. /KHCM-ĐTĐ/2010

Đà Lạt, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC: 2010–2011

Bước vào năm học mới, năm học 2010 -2011 là năm học tòan ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính Trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về “chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.

- Căn cứ vào chỉ thị thực hiện nhiệm vụtrọng tâm của ngành năm học 2010– 2011 ở bậc tiểu học của  Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tại văn bản số 3399/ BGD&ĐT ngày 16/8/2010;

- Căn cứ vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2010– 2011 ở bậc tiểu học của  Sở Giáo Dục và Đào Tạo Lâm Đồng tại văn bản số 879/ SGD&ĐT ngày 18/8/2010;

- Căn cứ vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2010– 2011 ở bậc tiểu học của phòng Giáo Dục và Đào Tạo Đà Lạt tại văn bản số 462/ PGD&ĐT-TP ngày 24 /8/2010;

- Căn cứ báo cáo tổng kết , đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của phòng Giáo Dục và Đào Tạo tại văn bản số 461/PGD &ĐT-BC ngày 25/08/2010;

Trên cơ sở phát huy tính năng động sáng tạo của các tổ chức & thành viên trong hội đồng nhà trường, những thành quả và kinh nghiệm trong năm học qua, năm học 2010-2011 bộ phận chuyên môn trường tiểu học ĐOÀN THỊ ĐIỂM đề ra kế hoạch chuyên môn , học hai buổi / ngày và bán trú tại trường theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh, giúp các em phát triển toàn diện về “ Đức – Trí – Thể – Mỹ – Lao động” đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo ở bậc tiểu học.

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của UBND thành phố, Sở giáo dục, Phòng giáo dục, Đảng ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tại địa phương.

- Cơ sở vật chất của trường đáp ứng cho điều kiện dạy và học, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Đội ngũ CB- GV-CNV có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, vững vàng về chuyên môn có kinh nghiệm tạo được uy tín trong phụ huynh.

- Được sự động viên hỗ trợ tích cực tinh thần cũng như vật chất của Ban Đại diện CMHS và các bậc cha mẹ học sinh.

- Đa số học sinh ngoan, hiền thực hiện tốt nội quy nhà trường.

II. Khó khăn:

- Đội ngũ giáo viên mới về trường đông, chủ yếu là giáo viên vùng sâu vùng xa nên ít nhiều vẫn còn bỡ ngỡ, chưa quen với nề nếp và mọi hoạt động của trường. 

- Do có sự đột biến về tỷ lệ trẻ  em trong độ tuổi quá đông, ảnh hưởng nhiều đến sĩ số của mỗi lớp học, đặc biệt là học sinh khối 1.

- Diện học sinh KT3 đông, phụ huynh không có thời gian chăm sóc dạy dỗ con cái nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả giáo dục của nhà trường.

- Còn thiếu các phòng học bộ môn.

III.. Tình hình đội ngũ trường lớp học sinh:

1. Tình hình CB-GV-CNV:

- Tổng số CB-GV-CNV: 48

            Ban giám hiệu : 03

            Giáo viên       : 38 (1 giáo viên Anh văn, 1 gv Hát nhạc, 2 gv Mĩ thuật, 2 giáo viên thể dục, 1 GV tin học)

            TPT Đội          : 01

                        Thiết bị           : 01

CNV                : 07

2. Tình hình trường lớp

a. Số phòng học hiện có       : 25 phòng/ 25 lớp

            - Bố trí lịch học chính khóa vào buổi sáng         

- Lịch học hai buổi vào buổi chiều                      

- Tổ chức lớp bán trú cho học sinh khối 1, 2, 3, 4 và 5

b. Tổng số học sinh toàn trường: 932 em/25 lớp được chia làm như sau:

            - Khối 1: 202/5 lớp              Bán trú – 2 buổi : 202 / 5lớp

- Khối 2: 206/5 lớp              Bán trú – 2 buổi: 206/ 5lớp

- Khối 3: 184 /5 lớp             Bán trú – 2 buổi: 184/ 5lớp

- Khối 4: 182/5 lớp              Bán trú – 2 buổi: 182/5 lớp

- Khối 5: 176/5 lớp              Bán trú – 2 buổi: 176/5 lớp

Bán trú – 2 buổi          :    952/ 25 lớp chiếm 94,2%

                                               ( Trong đó bán trú 401 em)

- So với năm học trước tăng 22 em – Lý do học sinh khối 5 ra trường 176em- học sinh lớp 1 vào trường 202 em.

- Tuyển sinh đúng độ tuổi: 6 tuổi vào lớp 1 100%

NHIỆM VỤ CHUNG:

1/ Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý và phong trào thi đua :“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.” Trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh.

2/ Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định 16/2006/QĐ– BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo một cách toàn diện với 5 thành tố : Quản lý tốt hơn nữa mục tiêu chất lượng, đảm bảo dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh, tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

2/ Tiếp tục xây dựng, đầu tư, nâng cấp, sửa chữa CSVC, trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại và đẩy mạnh XH hoá giáo dục, dân chủ hoá trường học, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch trong trường học.

      Đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ phát triển và ứng dụng CNTT trong trường học. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác và sử dụng tận lực, có hiệu quả các điều kiện về CSVC, đội ngũ, kinh phí, quỹ thời gian và mọi sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể xã hội hiện có để tăng quy mô và nâng cao hiệu quả giáo dục.

4/ Tăng cường bồi dưỡng chất lượng đội ngũ về nhiều mặt; tiếp tục xây dựng và giữ vững trường chuẩn quốc gia.

5/ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học, tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch, dân chủ. Phát huy vai trò tham mưu, giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, đẩy mạnh chống tham ô, lãng phí và tệ quan liêu trong đơn vị.

6/  Tiếp tục đẩy mạnh vận động xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục tích cực thân thiện, hợp tác; củng cố và phát huy vai trò các đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu giáo dục chung của đơn vị.

                                    NHIỆM  VỤ CỤ THỂ

              1.Thực hiện có hiệu quả nội dung, phương pháp giảng dạy nội dung chương trình sách giáo khoa theo quy định, chương  trình giáo dục phổ thông mới, phân phối chương trình bậc tiểu học của bộ giáo dục:

Tổ chức tốt tiết dạy theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng khả năng tự học ,kỹ năng thực hành cho các em. Coi trọng giáo dục thể chất cho học sinh và các hoạt động ngoài giờ lên lớp , giúp các em phát triền toàn diện về “ Đức – Trí – Thể – Mỹ – Lao động” đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo ở bậc tiểu học.

Đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh, sách sử dụng cho giáo viên và các loại sách tham khảo cần thiết cho việc giảng dạy của giáo viên. Học sinh có đủ đồ dùng học tập phục vụ cho các môn Toán- Tiếng Việt- Am nhạc … Học sinh chỉ thực hiện các loại sách giáo khoa theo yêu cầu của ngành, không ép học sinh sử dụng các loại sách ngoài quy định của Bộ giáo dục- Đào tạo.

Dạy đủ và có chất lượng tất cả các môn học quy định ,kể cả môn tự chọn Anh văn  ( đối với lớp 3.-4-5) Không xem thường hoặc coi nhẹ môn học nào.

Thực hiện nghiêm túc chương trình chính khoá và học hai buổi/ ngày theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Biện pháp:

Thực hiện lịch báo giảng ở từng khối, vở việc kiểm tra vở từng lớp để theo dõi việc thực hiện chương trình. Giáo viên soạn bài phải khớp với lịch giảng dạy của khối mình   

Thực hiện giờ nào việc nấy, đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Đẩy mạnh việc kiểm tra nội bộ của từng tổ khối chuyên môn. Kết hợp với PHHS ký cam kết ngay từ đầu năm học để các em thực hiện tốt nội quy trường lớp,đảm bảo chuyên cần, chỉ nghỉ học khi thật cần thiết để nắm được nội dung kiến thức bài học .

             Thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo viên cần đầu tư nghiên cứu cách dạy thích hợp để chuyển tải được nội dung chương trình sách giáo khoa mới, giúp học sinh có phương pháp học tập đúng đắn, bồi dưỡng khả năng tự học cho các em, tạo tiền đề cho các em có khả năng tự học, tự nghiên cứu suốt đời.

Qua dự giờ thăm lớp, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và kiểm tra vở của học sinh để kịp thời sửa chữa những sai sót của giáo viên và học sinh trong việc thực hiện chương trình sách giáo khoa.

Tổ chức dạy môn tự chọn Anh văn- Tin học ( Khối 3-4-5) 2tiết/ tuần vào thời gian buổi thứ hai.

2. Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học:

Duy trì tốt mọi nề nếp dạy và học.Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên cần tích cực vận dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về mặt kiến thức. Dạy đúng và đủ các môn học quy định.

Phối hợp với trường CĐSP Đà lạt để trực hiện tốt nhiệm vụ là trường sư phạm thực hành theo các nội dung của Bộ giáo dục –Đào tạo quy định.

Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, tổ chức cho giáo viên tự bồi dưỡng theo dự án phát triển giáo dục tiểu học trong sinh hoạt tổ khối, nhất là những giáo viên mới chuyển lớp, chuyển trường.

Có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém ở các khối lớp theo thời khóa biểu

Chú trọng công tác rèn chữ viết trong giáo viên khi viết bảng lớn, soạn giáo án. Lời phê trong vở học sinh phải mẫu mực, chân phương. Phát động phong trào rèn chữ giữ vở trong học sinh. Hàng tháng tổ chức kiểm tra vở sạch chữ đẹp của học sinh theo tiêu chuẩn xếp loại cụ thể đã quy định.

Thực hiện việc khoán chương trình theo trình độ học sinh lớp mình phụ trách.

Mỗi giáo viên là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Thực hiện tốt quy chế chuyên môn về việc đánh giá xếp loại học sinh theo tinh thần thông tư 32 của Bộ giáo dục. Đảm bảo tính khách quan, công bằng, dân chủ đối với học sinh

Tập trung chỉ đạo việc đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn thông qua các hoạt động của tổ khối. Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, tạo mặt bằng chất lượng và hiệu quả giáo dục thông qua hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề.

Phát huy tính chủ động tích cực của tổ khối trong việc xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm. Thực hiện tốt các chuyên đề của trường, của khối, thao giảng, hội giảng, đăng ký tiết tốt, dự giờ thăm lớp thường xuyên.

Biện pháp:

Đây là năm học toàn ngành tiếp tục triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vì vậy giáo viên truy cập những kieens thức trên mạng internet, soạn giáo án điện tử, dạy trên phim đèn chiếu và nhân rộng trong khối để đạt chỉ tiêu đã đề ra.

Lập sổ theo dõi kiểm tra do khối trưởng và phó hiệu trưởng thực hiện, phân công chấm kiểm tra chéo và chấm thanh tra theo quy định.

Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn hàng tuần với các nội dung sát với tình hình của trường.

Triển khai các chuyên đề dạy học kết hợp với tổ chức minh hoạ, tập trung vào việc đổi mới phương pháp đã triển khai trong sinh hoạt chuyên môn, giải quyết các vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ. Tiếp tục thực hiện hội thảo các chuyên đề đã thực hiện như:

Hội thảo chuyên đề: Dạy cho học sinh cách học.

Tổ chức 5 chuyên đề và 5 hội thảo từ tháng 10. 2010 dến tháng 3. 2011.

Tổ chức phong trào dự giờ thăm lớp thường xuyên, rút kinh nghiệm đánh giá xếp loại tiết dạy kịp thời dưới hình thức thao giảng chuyên môn cấp trường.

Vận động giáo viên sử dụng ĐDDH sẵn có và tự làm để nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Chú ý đến việc xây dựng nề nếp dạy và học, thực hiện tốt công tác chủ nhiệm, phối hợp kịp thời với các gia đình của những học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Quan tâm đến các đối tượng học sinh diện chính sách, học sinh khuyết tật và hoà nhập cộng đồng.

Huy động thầy và trò tham gia phong trào thi đua hai tốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trường, chống lưu ban bỏ học, nhất là các lớp 1-2-3. Có kế hoạch bồi dưỡng nhóm năng lực chuyên sâu cho  học sinh các lớp đặc biệt là  lớp 4-5.

Chú ý đến nội dung giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh đối với từng tiết học, giúp các em có hành vi thói quen đạo đức tốt, chú trọng việc dạy kỹ năng thực hành và thái độ sống, giúp học sinh mạnh dạn tự tin, không ỷ lại vào người khác trong học tập.

Triển khai toàn bộ các văn bản hướng dẫn của SGD- PGD đến từng thành viên trong trường.

Thực hiện tốt về quy chế chuyên môn. Kiện toàn đội ngũ tổ khối trưởng, tạo điều kiện cho khối trưởng tham gia hoạt động quản lý tổ khối, tổ chức việc thống nhất tiết dạy và chủ động trong việc sinh hoạt khối, giải quyết những vấn đề thiết thực mà khối còn vướng mắc, đi sâu vào chuyên môn của khối mình. Bố trí giáo viên chuyên dạy môn Thể dục, Kĩ thuật, Mỹ thuật, Âm nhạc, Anh văn, Tin học. Tổ chức tốt các lần kiểm tra định kỳ, đánh giá xếp loại học sinh chuẩn xác, nghiêm túc.

3.Công tác thanh kiểm tra:

Gắn công tác thanh kiểm tra với yêu cầu phát huy dân chủ hoá trong nhà trường.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra nội bộ trong khối, công tác tự kiểm tra của tổ khối, làm chuyển biến mạnh mẽ chất lượng hoạt động chuyên môn trong trường.

Hoàn chỉnh hồ sơ thanh tra, quản lý chất lượng công tác của đội ngũ thông qua hoạt động thanh tra. Lập danh sách giáo viên được thanh tra chu kỳ năm học 2010-2011.

Biện pháp:

Dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ sổ sách, lập phiếu dự giờ, biên bản thanh kiểm tra nội bộ giáo viên, tự kiểm tra của tổ khối.

Hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên đăng ký GVG các cấp nâng cao chất lượng giảng dạy, đạt hiệu quả khả quan trong các kỳ thi.

Công khai các nội dung kiểm tra, kết quả thanh kiểm tra, giúp giáo viên có điều kiện phấn đấu hoàn thành tốt công tác giảng dạy.

Kết hợp giữa kiểm tra của nhà trường với với tự kiểm tra của tổ khối làm chuyển biến mạnh mẽ chất lượng hoạt động chuyên môn trong trường.

4.Công tác quản lý chuyên môn và xây dựng đội ngũ:

-Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo và các chỉ thị về chuyên môn.

-Tổ chức theo dõi,quản lý tốt các hoạt động về chuyên môn

-Quản lý tốt các hoạt động của tổ khối, lịch công tác, xây dựng có hiệu quả phong trào thi đua hai tốt.

-Hồ sơ sổ sách của giáo viên,của khối trưởng đầy đủ, phản ánh được tất cả các hoạt động của GVCN, của tổ khối trưởng.

-Xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh về mọi mặt, chú ý chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên: Mỗi giáo viên là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thi đua lập thành tích chào mừng Đại Hội Đảng các cấp và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội ”.

 Động viên và có hướng giúp đỡ giáo viên tham dự các kì thi GVG các cấp đạt hiệu quả, giúp đỡ các giáo viên còn yếu một số mặt trong giảng dạy.

Biện pháp:

- Triển khai cụ thể các văn bản, chỉ thị về chuyên môn và photocopy đến từng thành viên trong trường, đảm bảo thông tin đầy đủ chính xác đến từng giáo viên.

- Vận động và tạo mọi điều kiện để giáo viên tham gia tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn của các cấp quản lý tổ chức.

- Tổ chức tốt hoạt động thi đua, hoạt động sinh hoạt chuyên môn, trong đó tiêu chí về thực hiện quy chế chuyên môn chiếm vị trí quan trọng. Thông qua thi đua, giáo viên có ý thức tự bồi dưỡng, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi.

- Lên kế hoạch cụ thể xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh về mọi mặt, động viên mọi người làm việc đều tay, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Chú ý chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, có hướng giúp đỡ giáo viên tham dự các kì thi GVG các cấp đạt hiệu quả, giúp đỡ các giáo viên còn yếu một số mặt trong giảng dạy.

- Phối hợp với công đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “ Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm và hưởng ứng cuộc vận động” Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong thi cử”, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thi đua lập thành tích chào mừng Đại Hội Đảng các cấp và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, thực hiện tốt 5 có theo sự chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

  • Có tình thương trách nhiệm của thầy cô giáo.
  • Có nhận chăm sóc di tích cách mạng, văn hoá.
  • Có cây xanh và hoa.
  • Có hát nhạc ngoài giờ, trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi tích cực.
  • Có nhà vệ sinh luôn sạch sẽ.

 Tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt để giáo viên có điều kiện giao lưu, đoàn kết, gắn bó nhau, tạo thành tổ ấm để tập thể hăng say công tác.

-Phối hợp với các đoàn thể trong trường đẩy mạnh hoạt động “Xã hội hoá giáo dục.”

Chỉ tiêu:

Vận dụng các chuyên đề đã tổ chức ở các năm trước vào việc giảng dạy:

Thực hiện chuyên đề : Mỗi khối 1 chuyên đề và 1 hội thảo/ năm học.

5.Công tác giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khoá, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn giao thông:

Triển khai các văn bản chỉ đạo về việc giáo dục học sinh các hoạt động sinh hoạt tập thể, “ Năm học tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và  tiếp tục  triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - thi đua lập thành tích chào mừng Đại Hội Đảng các cấp và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội”, và giáo dục an toàn giao thông của SGD, photocopy đến từng giáo viên, TPT Đội trong trường. Chỉ đạo nội dung, mục tiêu, quy trình tổ chức sinh hoạt tập thể hàng tháng cho từng khối, hàng tuần các khối họp soạn chung một kế hoạch, phân công mỗi giáo viên chịu trách nhiệm một hoạt động. Lưu ý thông điệp gởi đến học sinh ngắn gọn, súc tích, hướng học sinh vào cái cùng chung sống.

Tổ chức thực hiện các cuộc thi bâvj tiểu học do ngành giáo dục đề ra như: Giải toán trên Internet Violympic, Thi viết chữ đẹp, Ý tưởng tuổi thơ, giao lưu olympic Tiếng Anh…

Tổ chức sinh hoạt ngoại khoá cho các em dưới nhiều hình thức nhằm thay đổi không khí, kích thích sự hứng thú trong học tập của học sinh. Tháng ATGT Đội TNTP HCM triển khai  hướng dẫn các em học một số biển báo quy định, giáo dục các em thực hiện đúng luật giao thông.

Tuyên truyền giáo dục học sinh thực hiện trường học không có rác- trường học thanh lịch…

Đảm bảo dạy tốt các tiết dạy phát triển năng khiếu … Duy trì nề nếp tập thể dục giữa giờ, hát đầu giờ, tập hát các bài quy định trong chương trình chính khoá. Tăng cường thêm một số tiết thể dục, âm nhạc…ở buổi thứ hai.

Giáo dục ý thức giữ vệ sinh môi trường. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền” Xanh- Sạch- Đẹp” trường học. Lồng ghép chương trình giáo dục sức khoẻ học đường.

Tổ chức cho học sinh tham quan : Nghĩa trang liệt sĩ, Phân viện sinh học, một số cảnh đẹp trong thành phố, thi kể chuyện, thi viết chữ đẹp….

6. Đảm bảo nguyên tắc chung dạy buổi thứ hai tại trường

- Tăng cường giáo dục các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể cho học sinh nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện

 - Tăng buổi học nhưng không tăng cường độ học tập của học sinh. Không dạy bài mới, không dạy trước chương trình, chỉ củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo yêu cầu dạy đủ môn

- Hướng dẫn học sinh học và luyện tập, làm bài tập của các buổi học trước đó , giúp học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà không mất nhiều thời gian tự học ở nhà.

- Dạy tăng cường các môn Hát Nhạc, Mỹ Thuật, Thể dục, Anh Văn, nâng cao Toán, Tiếng Việt.

CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC 2010- 2011:

Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc: Khối 1,4

Tập thể lao động tiên tiến: Khối 2, 3, 5, bộ môn

Cá nhân:

Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 3

Giáo viên giỏi Tỉnh: 7

Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố: 3

Giáo viên giỏi cấp Thành phố: 15

Chất lượng học tập:

Danh hiệu học sinh giỏi: 64%

Danh hiệu học sinh tiên tiến: 27%

Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

Vào hệ A công lập trên 77%

Khối tự làm1 đồ dùng dạy học có chất lượng.

Mỗi khối/ năm thực hiện 1 chuyên đề và 1 hội thảo.

            HIỆU TRƯỞNG                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

            ĐỖ THỊ THÀNH                                                       NGUYỄN THỊ TUYẾT        TRẦN THỊ MỸ HẠNH                                       


Tài nguyên D-H khácHình ảnh trường học